Vasto. Stasera i riti del Sant’Antonio

Lu Sand’Andunie

Si rinnovano stasera, 16 Gennaio, i riti  legati alla Festa di Sant’Antonio Abate che ricade domani. Nella notte della vigilia, gruppi di cantori improvvissati percorreranno le vie della città intonando l’antico canto devozionale del Sand’ Andunie.

Di seguito il testo nella versione riproposta sulla sua pagina Facebook  dal poeta dialettale Fernando D’Annunzio.

1
Bona sére a tutte quènde
Bona ggènda cristijäne;
Bona sére allegramènte
Ca vi dèiche ch’è dumäne.
Rit.: Sand’Andunie binidatte…
Sand’Andunie binidatte
Nghi la mâzz’ e lu purcatte.
Sand’Andunie binidatte
Nghi la mâzz’ e lu purcatte.
2
Li parind’ a Sand’Andunie
Li vuléven’ accasäje;
Ma lu Sânde pènze bbéne
E a lu disèrte si ni và’.
Rit.: Pi’ n’ avé’ la siccatìure…
Pi ‘ n’ avé’ la siccatìure
D’alluvà’ li crijatìure.
(si ripetono ultimi 2 versi)
3
E cambânne da rumèite
Va’ lu cèfer’ a tindârle
Li disfèit’ a ‘na partèite …
Ma lu sânde poche pârle.
Rit.: Li vichéle scole chîlme…
Li vichèle scole chîlme
E lu cèfre manne hîlme.
(si ripetono ultimi 2 versi)
4
A la câssce Sand’Andunie
Ci tiné’ ddu caracèine;
Annaschìusce lu dumonie
L’assimäv’ ògne matèine.
Rit.: Sand’Andunie ci li tôppe…
Sand’Andunie ci li tôppe
E i fa’ sunà’ la grôppe.
(si ripetono ultimi 2 versi)
5
Sand’Andunie aripizzäve
Nghi la sibber’ e nghi l’äche;
Lu dumonie i štuccuäve
Mo lu ràife e mo lu späche.
Rit.: Sand’Andunie ci li tôppe…
Sand’Andunie ci li tôppe
E j’ ammàine gné nu bbojje.
(si ripetono ultimi 2 versi)
6
Pi’ suspètte lu dumônie
J’ arimmocche la pignéte;
‘Ngifirèite Sand’Andunie
Ti l’aggrâpp’ a vvij’ arréte.
Rit.: L’appindàune a nu curnuècchie…
L’appindàune a nu curnuèacchie
E ji màcceche ‘na racchie.
(si ripetono ultimi 2 versi)
7
‘Na matèine Sand’Andunie
Si magnä’ du taijulèine;
Zitti zètte lu dumonie
I sbascèsce la fircèine.
Rit.: E lu sânde nin zi ‘ngânne…
E lu sânde nin zi ‘ngânne
Nghi li méne si li mâgne.
(si ripetono ultimi 2 versi)
8
Ma dapù chi ci aripènze
Pi’ li corne ti l’affèrre;
Nghi na vîss’ a vija’nnènze
Li fa ji’ di cule ‘ndèrre.
Rit.: ‘Mbètte ‘i piânde nu hunùcchie…
‘Mbètte ‘i piânde nu hunùcchie
E daféure i fa ‘sci’ l’ucchie.
(si ripetono ultimi 2 versi)
9
Sand’Andunie nghi la mbîsse
Jav’ a ccâcce a ciammajjèiche;
Lu dumonie nghi ‘na vîsse
Li fa ji’ sopr’ a l’ardèiche.
Rit.: Sand’Andunie ci si štèzze…
Sand’Andunie ci si štèzze
Gnè nu cèfere s’arrèzze.
(si ripetono ultimi 2 versi)
10
Arrizzéte Sand’Andunie
Nghi l’ardèiche fa nu fâsce;
E acchiappäte lu dumonie
Prèim’ annènde l’arimbâsce.
Rit.: Po’ vuddät’ a ppart’ arréte…
Po’ vuddät’ a ppart’ arréte
Ji li štrìusce a lu sucréte.
(si ripetono ultimi 2 versi)
11
Lu dumonie a tanda huéje
Pi’ n’ zi fa’ cchiù ‘rruvunéje;
Dèice: Ndu’ vi’ ch’è nu schèrze
‘N’ di li tojje ‘a la dimmèrze.
Rit.: E lu sânde: Pure jèjje…
E lu sânde: Pure jèjje
L’àjje fâtte pi’ pascèje.
(si ripetono ultimi 2 versi)
12
Sand’Andunie huatte huâtte
Jav’ a ffäje nu busagne;
Lu dumonie da ‘na frâtte
I smiccéve la vrivagne.
Rit.: Lu rumèite si n’addàune…
Lu rumèite si n’addàune
E j’ ammolle lu gruppuàune.
(si ripetono ultimi 2 versi)
13
‘N’ addra vôdde si va ‘ mmatte
A ffa’ a lôtte nghi lu sânde;
Lu rumèite ti l’ahhuânde
Ti li matt’ a cocce satte.
Rit.: E nghi l’âcche di cutèine…
E nghi l’âcche di cutèine
Ji li fä nu lavatèine.
(si ripetono ultimi 2 versi)
14
Lu dumonie pi currèive
I va a ‘ccèite lu purcatte;
Sand’Andunie vive vèive
Si li scorce a la bbassatte.
Rit.: Nghi la pèlle loche lèuche…
Nghi la pèlle loche lèuche
Ci si fä ddu bbille chièuchie.
(si ripetono ultimi 2 versi)
15
Lu dumonie scurtucuäte
Ni lassäv’ a ji’ ppritânne;
Sand’Andunie dispiräte
Pi’ purcille si li scânne.
Rit.: Si li spèzz, si li säle…
Si li spèzz, si li säle
E ci fä bon Carniväle.
(si ripetono ultimi 2 versi)
16
S’ àjje dètte ‘šta šturièlle
È pi’ rèss’ arihaläte;
Figatèzze, cuštatèlle
Saggicciutt’ e sangunäte.
Rit.: Chi mi dä’ lu pôrche säne…
Chi mi dä’ lu pôrche säne
Sci’ bbindatte chi li mäne.
(si ripetono ultimi 2 versi)
17
Nghi ‘šta néuve che vi pôrte
E firnìute lu cuandäje;
Arrapèteme ‘ssi pôrte
Ca mi vujj’ ariscalläje.
Rit.: Ca ‘štu fradde malidatte…
Ca ‘štu fradde malidatte
Mi fa’ sbâtte li hangatte.
(si ripetono ultimi 2 versi)